Aktuality

DOKUMENT: RomanoNet vydal monitorovací zprávu hodnotící vládní romskou strategii na příštích 10 let

Podle zastřešující organizace RomanoNet představuje vládní Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů na příštích 10 let (Strategie 2021+) posun v naplňování cílů romské integrace. Na druhou stranu však neziskové organizace poukazují na nedostatky především v oblasti podpory udržování a posilování romské identity. Organizace to uvádějí v právě vydané první monitorovací zprávě, ve které hodnotí romskou strategii v ČR, kterou česká vláda přijala v květnu 2021.

Zpráva byla vypracována v rámci mezinárodního projektu, který realizuje konsorcium vedené Institutem pro demokracii Středoevropské univerzity (DI/CEU), včetně Evropské sítě romských organizací občanské společnosti (ERGO Network), Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Evropského centra pro práva Romů (ERRC). Projekt má za cíl posílit kapacity a zapojení romské a proromské občanské společnosti do monitorování a přezkumu národních politik směrem k Romům.

"Nová strategie představuje posun v naplňování cílů romské integrace, a to především z těchto důvodů: klade větší důraz na zapojení Romů a Romek do implementace cílů Strategie 2021+ prostřednictvím průřezového cíle většího zastoupení Romů a Romek v rozhodovacích procesech (emancipace, inkluze a participace), výslovně uznává anticiganismus jako průřezové téma, definuje zajištění kapacit a zdrojů pro realizaci Strategie 2021+ jako další průřezový cíl. Dalším pozitivním aspektem Strategie 2021+ je rozhodnutí shromažďovat data nezbytná pro kvalitní hodnocení dopadů a účinnosti samotné Strategie 2021+," uvádí se ve zprávě, kterou pro zastřešující organizaci RomanoNet připravili Jan Husák z neziskové organizace Romodrom a Selma Muhič Dizdarevič z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Naopak nedostatky vidí v oblasti podpory udržování a posilování romské identity, zejména v oblasti dobrovolného přihlášení se k romské národnosti, například při sčítání lidu. "To se týká nedostatečné práce s majoritou, která je ve Strategiie 2021+ často zmiňována pouze v případě monitorování diskriminace, a ne tolik v souvislosti s politikou," uvádí se ve zprávě.

Zpráva je zatím k dispozici v angličtině a češtině, bude také přeložena i do romského jazyka.

Doporučení

Doporučení vnitrostátním orgánům

Pokrok, kterého by mělo být ideálně dosaženo ve všech navrhovaných oblastech Strategie 2021+, lze vysledovat za podmínky měřitelných výsledků jako základního podkladu pro formulování a nastavení intervencí se specifickým zaměřením na Romy. Důraz na sledování dat je zachycen ve všech klíčových tematických oblastech Strategie 2021+. Vyhodnocování provedených opatření na základě kvalifikovaných odhadů však nadále představuje rizika validity a nízké spolehlivosti zvolené metodologie odpovědného orgánu za plnění konkrétního opatření ve Strategii 2021+. Z usnesení Vlády ČR ze dne 10. května 2021 č. 447 ke Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030 vyplývá, že je Českému statistickému úřadu uloženo zabezpečit v rámci své působnosti plnění Strategie 2021+. Ve smyslu cílů a efektivity Strategie 2021+ považujeme za důležité, aby:
 1. Český statistický úřad navrhl a předložil jednotnou metodu sběru etnických dat, která je přiměřená sledovanému účelu Strategie 2021+ a prováděna přiměřeně na základě zákona a v souladu se Směrnicí Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Účast Romů na sledování politik a opatření Strategie 2021+ s dopadem na Romy je důležitým předpokladem pro sledování pokroku, kterého bylo dosaženo při implementaci Strategie 2021+. Proto zajištění aktivní účasti Romů navrhujeme, aby:
 2. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy na vnitrostátní úrovni zavedly mechanismy a podporu zaručující účast Romů a Romek na monitorování na podkladě konkrétních a měřitelných etnických dat. Nedostatečné povědomí společnosti o významu Strategie 2021+ je jednou z hlavních překážek její účinnosti. Pro uvedené je proto vhodné zaměřit úsilí na informovanost společnosti o Strategii 2021+ a upozornit na četné pozitivní aspekty při jejím naplňování. Je proto klíčově, aby cíle a poslání Strategie 2021+ pochopili nejen osoby s rozhodovací pravomocí a aktéři zapojení do její implementace, ale i celá společnost, která přijme Strategii 2021+ jako nezbytnou a obohacující součást společnosti. Je proto žádoucí, aby:
 3. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy zvyšovaly vědomí o cílech a opatřeních Strategie 2021+ v celé šíři společnosti cílenými aktivitami posilujícími její význam a prospěšnost. Základním předpokladem úspěchu navrhovaného směřování cílů a opatření Strategie 2021+ stojí na předpokladu participačních procesů na všech úrovních státu. Pro úspěch tohoto cíle je rozhodující, aby:
 4. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy podporovaly řadu podpor a příležitostí zacílených na partnery Strategie 2021+ (obce, kraje, nestátní, veřejnou a soukromou sféru), k jejich rozvoji a realizaci aktivit na podporu zranitelných skupin, jako jsou Romové. Pro podporu efektivnějšího a strategičtějšího využití dostupných zdrojů financování Strategie 2021+ doporučujeme:
 5. Vytvořit podmínky pro směrování evropských zdrojů vhodnými směry a při dosahování společných cílů programové synergie napříč operačními programy OPZ, OPJAK a IROP.
 6. Vytvořit podmínky pro financování Strategie2021+ z rozpočtů krajů,obcí a soukromého sektoru. Vláda ČR by měla Romům zajistit přístup ke spravedlnosti, pokud čelí diskriminaci, anticiganismu, projevům a trestným činům z nenávisti. Pro účinnější provádění přijatých opatření v této oblasti ve Strategii 2021+, považujeme za důležité, aby:
 7. Vláda ČR a ústřední orgány státní správy zaujaly společensko-politický přístup při výkladu holokaustu, anticiganismu a diskriminace Romů. Podporovaly a/nebo aktualizovaly metody výuky a učení v těchto otázkách a rozvíjely spolupráci v této oblasti s různými institucionálními partnery a zainteresovanými stranami zapojenými do těchto otázek včetně romské občanské společnosti. Pro úspěšnost Strategie 2021+ je zapotřebí, aby byla posílena role partnerů, zvláště obcí a krajů a jejich politiky byly soudržné cíli Strategie 2021+. Tohoto cíle lze dosáhnout, pokud:
 8. Vláda ČR připraví podmínky pro společnou odpovědnost a úspěch a k prosazování a posilování implementace Strategie 2021+ pro obce, kraje, nestátní, veřejnou a soukromou sféru.

Doporučení evropským institucím

Strategie 2021+ obsahuje obecná opatření, která se vztahují na populaci Romů a Romek, přičemž zvláštní pozornost je věnována zejména dětem, ženám a LGBTIQ+ osobám, bez zjevné snahy věnovat se např. osobám tělesně postiženým nebo seniorům, které představují významnou skupinu osob bez adekvátní specifické pomoci. Spravedlivé zapojení všech lidí z cílových skupin Romů a Romek, kde všichni lidé požívají stejného stupně ochrany prostřednictvím programů, politik a aktivit, zatím nebylo dosaženo. Navíc Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU v doporučení 10 f) cílí také na podporu Romů a Romek bez domova, zejména pokud jde o poskytování sociálních služeb a přístupu k běžným službám. Podle dostupných informací není známo, kolik osob z bezdomovecké populace je romského původu a jak tento původ ovlivňuje jejich situaci. Strategie 2021+ by měla do budoucna například zvážit Doporučení Rady pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU 10 h) o podpoře programů integrovaného bydlení zaměřené na marginalizované Romy prostřednictvím opatření, jako je kombinace mikroúvěrů na výstavbu a údržbu bydlení s programy finanční gramotnosti a spoření, odbornou přípravou v oblasti stavebnictví a aktivačními opatřeními. Pro podporu těchto opomíjených specifických skupin Romů navrhujeme, aby:
 1. EU orgány zaměřily své úsilí podpory na romské seniory a osoby bez domova, přičemž by tato pomoc měla být dostatečně důkladná, aby odrážela jejich konkrétní potřeby. Přidělování finančních prostředků a zdrojů musí být spravedlivé, účinné, nákladově efektivní, flexibilní a koordinované. Pro uvedené navrhujeme:
 2. Podpořit existenci posilující účasti romské občanské společnosti na tvorbě podmínek pro efektivní využívání zdrojů financování v rámci Evropské unie, ale též z národních a soukromých zdrojů, a zároveň zajistit, aby tyto prostředky byly účinně využívány k provádění opatření ve Strategii 2021+.

Doporučení občanské společnosti

Nedostatečná tradice participace v rámci romské občanské společnosti je základní bariérou pro posílení plánovaných intervencí a úspěchu při prosazování zájmů a potřeb Romů. V této věci doporučujeme:
 1. Podpořit existenci posilující účasti romské občanské společnosti a vytvořit rámec pro společné aktivity a sladit jejich činnost tak, aby byla účinná a odpovídající cílům Strategie 2021+.

DOKUMENT

Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1

Datová schránka: v9pxdid

IČO: 06060285

Spolek zapsán u Městského soudu v Praze ve spisu L 68365.